Darmowa dostawa od 50 zł ● 30 dni na darmowy zwrot ● zamówienia pakujemy w 90% ekologicznie

Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH IRBIS

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. ,,Regulamin” - niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych Irbis.
 2. ,,Wydawca” - Irbis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000812865, kapitał zakładowy 5000,00 zł, numer NIP: 8971872899, numer REGON: 384835129.
 3. ,,Towar” - produkt prezentowany w sklepie internetowym www.irbis.style.
 4. „Nabywca” – osoba fizyczna bądź podmiot przekazujący Wydawcy środki pieniężne w zamian za wystawioną przez Wydawcę Kartę Podarunkową, której wartość nominalna równa się wartości przekazanych środków.
 5. „Użytkownik” – osoba fizyczna bądź podmiot przedstawiający do użycia Kartę Podarunkową przy zapłacie za Towar.
 6. „Karta Podarunkowa” – wystawiony przez Wydawcę i przekazany Nabywcy wartościowy bon towarowy na okaziciela, funkcjonujący w wersji elektronicznej bądź fizycznej, uprawniający Użytkownika do otrzymania upustu przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym www.irbis.style, na kwotę wskazaną na karcie. Bon towarowy może funkcjonować także pod nazwą handlową „Karta Podarunkowa” oraz „Karta Upominkowa”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady aktywowania, przekazywania i realizacji Kart Podarunkowych oferowanych przez firmę Irbis Sp. z o.o.
 2. Kartę Podarunkową można nabyć w siedzibie firmy Irbis Sp.z o.o. we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 42b (53-611 Wrocław) bądź w sklepie internetowym pod adresem: www.irbis.style. W przypadku zakupu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym, Karta może zostać wysłana na wskazany przez Nabywcę adres pocztowy, wybraną przez niego metodą wysyłki lub w formie elektronicznej na wskazany przez Nabywcę adres mailowy w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakupu.
 3. Wydawca, aktywując oraz przekazując, na życzenie Nabywcy, Kartę Podarunkową, działa w zaufaniu, iż: Nabywca ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, której dokonuje oraz zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej wskazującej kwotę stanowiącą wartość środków przekazanych przez Nabywcę, a następnie do aktywacji karty i do honorowania jej przy realizacji zakupów dokonywanych przez Użytkownika w sklepie internetowym www.irbis.style, oraz w siedzibie firmy Irbis Sp. z o.o.
 5. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich (PLN) w gotówce, przelewem, poprzez płatność kartą płatniczą lub za pobraniem, w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej i ma prawo do realizacji Karty Podarunkowej w sklepie internetowym www.irbis.style oraz w siedzibie firmy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Dokonując płatności przelewem aktywacja Karty Podarunkowej następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Wydawcy.
 7. Z chwilą wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, przekazane przez niego środki pieniężne stają się własnością Wydawcy.
 8. Karty Podarunkowej nie można uzyskać poprzez użycie Karty Podarunkowej lub bonów towarowych innych, niż wystawione przez Wydawcę.
 9. Kartę Podarunkową można doładować wyłącznie jednorazowo w momencie aktywacji. Nie ma możliwości wielokrotnego doładowania zakupionej Karty Podarunkowej.
 10. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty Podarunkowej na wybraną kwotę w złotych polskich o następujących nominałach: 50, 100, 150, 200, 300 i 500 PLN.
 11. Wydawca nie wydaje duplikatu Karty Podarunkowej.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Przekazana przez Nabywcę kwota środków stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w sklepie internetowym www.irbis.style bądź w siedzibie firmy Irbis Sp. z o.o.
 2. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 3. Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje.
 4. Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów Towarów w sklepie internetowym www.irbis.style oraz w siedzibie firmy Irbis Sp. z o.o. do kwoty środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
 5. W przypadku wykorzystania Karty Podarunkowej w sklepie internetowym, wymagane jest wpisanie w odpowiedniej pozycji przy finalizowaniu zamówienia kodu karty oraz numeru pin, który znajduje się na Karcie Podarunkowej.
 6. W przypadku zakupu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym www.irbis.style, Wydawca ma czas na aktywację Karty Podarunkowej i przekazanie jej Użytkownikowi w terminie do 2 dni roboczych od daty zakupu.
 7. Aktywacja Karty Podarunkowej zakupionej w siedzibie firmy Irbis Sp. z o.o., następuje w chwili zakupu.
 8. Użytkownik może korzystać z Karty Podarunkowej natychmiast, od momentu jej Aktywacji przez Wydawcę.
 9. Termin ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej Aktywacji.
 10. Przy realizacji Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty Podarunkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty Podarunkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji, wartości Karty Podarunkowej.
 11. W przypadku, gdy cena zakupionego przez Użytkownika towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na karcie podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w dowolny, akceptowany przez Irbis Sp. z o.o. sposób.
 12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą Podarunkową w przypadku, gdy brakuje środków na Karcie Podarunkowej, upłynie jej termin ważności lub w wypadku odmowy dokonania dopłaty przez Użytkownika, o której mowa w sekcji III, pkt. 9 niniejszego Regulaminu.
 13. Użytkownik Karty Podarunkowej może poznać jej saldo poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego www.irbis.style (telefon: +48 601 901 444, adres e-mail: sklep@irbis.style) lub w siedzibie firmy Irbis Sp. z o.o we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 42b (53-611 Wrocław).
 14. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe po ich wydaniu Użytkownikowi, które zostały utracone bądź, uszkodzone z przyczyn innych niż leżące po stronie Wydawcy. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Karty Podarunkowej, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

ZASADY ZWROTÓW KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Kartę Podarunkową można zwrócić w ciągu 14 dni od daty dokonania zakupu, bez podania przyczyny zwrotu. Wszelkie czynności związane ze zwrotem Karty Podarunkowej podlegają Polityce Zwrotów dostępnej na stronie internetowej www.irbis.style. Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Irbis Sp. z o.o., podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz Zasad dotyczących Kart Podarunkowych.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a Karta Podarunkowa zostanie dezaktywowana. Jeżeli Karta Podarunkowa została wykorzystana do zakupu Towarów, Klient zachowuje prawo do odstąpienia w zakresie niewykorzystanych (niezrealizowanych) środków nominalnych przypisanych do Karty Podarunkowej. Oznacza to, że gdyby w okresie pomiędzy złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży o Kartę Podarunkową, a dezaktywacją Karty Podarunkowej, Klient lub inny Użytkownik wykorzystał w całości lub w części Kartę Podarunkową (uiścił płatność za jej pomocą), Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi kwoty zapłaconej za zakup Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Klient lub inny Użytkownik wykorzystał ją w całości lub w części. Powyższe nie narusza uprawnień Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.
 3. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej a dokonaniem dezaktywacji, Klient zrealizował Transakcję przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Klient wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.
 4. Wydawca zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dezaktywacji Karty Podarunkowej.
 5. Konsument nie jest zobowiązany do odesłania lub przekazania Sprzedawcy Karty Podarunkowej – jej dezaktywacji dokona Wydawca.

ZASADY ZWROTÓW TOWARÓW ZAKUPIONYCH ZA POMOCĄ KARTY PODARUNKOWEJ

 1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru zakupionego za pomocą Karty Podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty Podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach, gdy nie jest to możliwe w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 2. Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie z użyciem Karty Podarunkowej na podstawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty Podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach, gdy nie jest to możliwe, przelewem na konto. W tym przypadku, warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z użyciem Karty Podarunkowej, jest podanie Sprzedawcy numeru rachunku bankowego, na który zwrot kwoty ma zostać dokonany. Procedura zwrotu realizowana będzie zgodnie z pkt 10 Regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące Towarów rozpatrywane są w oparciu o odrębne przepisy, a w przypadku Sklepu także w oparciu o aktualny w dniu zakupu Regulamin.

ZASADY REKLAMACJI

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty Podarunkowej lub uszkodzenia Karty Podarunkowej powstałego przed jej zakupem bądź w trakcie akceptowania Karty Podarunkowej przez Sprzedawcę.
 2. Reklamację można złożyć w drodze poczty elektronicznej na adres: sklep@irbis.style, bądź pisemnie, wysyłając formularz reklamacji na adres siedziby firmy Irbis Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 42b, kod pocztowy 53-611.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłowe używanie Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy reklamowanej Karty Podarunkowej.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie Podarunkowej. Okres ważności Karty Podarunkowej będzie co najmniej równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty Podarunkowej.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Karty Podarunkowej, niezależnie od jej wyniku, Karta Podarunkowa zostaje Konsumentowi odesłana na koszt Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot Towaru następuje na koszt Sprzedawcy, który jednak nie jest obowiązany do zwrotu kosztów dostarczenia Karty Podarunkowej celem rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Wydawca po odesłaniu na swój koszt Karty Podarunkowej wolnej od wad, zwraca także koszty dostarczenia Karty Podarunkowej, która była poddana reklamacji.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Irbis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi i/lub prawnymi), z zastrzeżeniem sekcji VII, podpunkt 4. poniżej.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Irbis Sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego www.irbis.style
 5. Prawem właściwym dla Umów oraz Umów Sprzedaży zawieranych w ramach Regulaminu jest prawo polskie.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Irbis Sp. z o.o. i Użytkowników.
pixelpixelpixel