Darmowa dostawa od 50 zł ● 30 dni na darmowy zwrot ● zamówienia pakujemy w 90% ekologicznie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.IRBIS.STYLE

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Cena Sprzedaży – cena sprzedaży Produktu przez Irbis Sp. z o.o. na rzecz Klienta, ustalana w oparciu o informacje udzielone w ramach Kampanii Sprzedażowej z momentu złożenia Oferty przez Klienta. Cena Sprzedaży podana w Kampanii Sprzedażowej obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu;
  2. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji informacje dotyczące Klienta jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Irbis Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy Sprzedaży, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji ww. umów, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód lub wystąpienia innej przesłanki przetwarzania danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.
  3. Formularz odstąpienia od umowy – formularz dostępny pod adresem umożliwiający Klientowi odstąpienie od umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
  4. Formularz reklamacji – formularz umożliwiający Klientowi zgłoszenie reklamacji zakupionego Produktu;
  5. Kampania sprzedażowa - informacje umieszczone w Sklepie internetowym dotyczące prezentowanych Produktów, które w wyniku złożenia przez Klienta Oferty, przyjętej następnie przez Irbis.style, mogą zostać przez Klienta nabyte. Prezentacja dotycząca Produktów ulega zmianom i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
  6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  8. Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Irbis Sp. z o.o., w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego www.irbis.style. Dostęp do Konta umożliwia odpowiednio: Użytkownikowi - identyfikację w Sklepie internetowym www.irbis.style, Klientowi - składania Ofert na wybrany przez siebie Produkt;
  9. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  10. Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Sklepu internetowego www.irbis.style, umożliwiające Klientom składanie Ofert na wybrane Produkty, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie Ofert w formie zamówienia;
  11. Oferta - oferta zawarcia Umowy Sprzedaży składana Irbis Sp. z o.o. przez Klienta, rozumiana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;
  12. Produkt - produkt będący przedmiotem Umów Sprzedaży. Produkty prezentowane są w Sklepie internetowym www.irbis.style w ramach Kampanii Sprzedażowej, są wysokiej jakości nowym wyrobem jubilerskim, sprawdzonym i cechowanym przez Urząd Probierczy zgodnie z zasadami ustawy Prawo probiercze z dnia 1 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 129).
  13. Rejestracja – procedura określona w pkt 4.3. Regulaminu, prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu internetowego www.irbis.style na podstawie loginu stanowiącego ciąg unikalnych znaków.
  14. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.irbis.style, określający zasady zawierania i realizacji Umów i Umów Sprzedaży i stanowiący integralną część tych umów ;
  15. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.irbis.style, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż oraz za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia - zawierane są Umowy Sprzedaży między Klientami a Irbis Sp. z o.o.;
  16. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Irbis Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie;
  18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  20. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która w Sklepie internetowym www.irbis.style zawarła z Irbis Sp. z o.o. Umowę;
  21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Został sporządzony w oparciu o przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Irbis Sp. z o.o.
  2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.irbis.style, jest Irbis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-413), ul. Klecińska 123, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000812865, kapitał zakładowy 5000,00 zł, numer NIP: 8971872899, numer REGON: 384835129. Adres do korespondencji (zwroty, reklamacje): ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, adres e-mail: sklep@irbis.style, telefon kontaktowy: +48 601 901 444.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
  4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Chrome w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   2. Mozilla Firefox w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   3. MS Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   4. MS Edge w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   5. Opera w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   6. Safari w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   7. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Irbis Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.irbis.style oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Irbis Sp. z o.o. prezentuje Produkty przeznaczone na sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (on-line). Informacje na temat Produktów zamieszczane są na stronie www.irbis.style.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, adresu, telefonu, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail) oraz w wypadku rejestracji konta: loginu i hasła.
  3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
   (a)zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
   (b)dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego www.irbis.style;
   (c) zapoznałem się z Polityką Prywatności (zasady przetwarzania danych osobowych).
  4. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym jest w zakresie świadczonych przez Irbis Sp. z o.o. usług dobrowolne i bezpłatne.
  5. Procedura Rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.irbis.style oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
  6. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji Irbis Sp. z o.o. tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.
  7. Konto zawiera w szczególności Dane Osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych Danych Osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Sklepie internetowym.
  8. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w formularzu rejestracyjnym Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby trzeciej.
  9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e- mail.
  10. Użytkownik może zrezygnować z Konta bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@irbis.style z tematem „REZYGNACJA”.
  11. Z ważnych przyczyn (w tym w związku ze zmianą przepisów prawa, działaniami Użytkownika uznanymi za szkodliwe dla Sklepu internetowego, naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu) Umowa zawarta przez Użytkownika z Irbis Sp. z o.o., dotycząca określonego Konta, może zostać rozwiązana przez Irbis Sp. z o.o. z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
  12. Jeżeli Umowa została rozwiązana przez Irbis Sp. z o.o., Użytkownik nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Irbis Sp. z o.o..
  13. W przypadkach określonych w pkt. 3 podpunkty 10 i  11 Regulaminu Irbis Sp. z o.o. usunie Konto Użytkownika. W wyniku usunięcia Konta wszelkie Dane Osobowe Użytkownika, wprowadzone w ramach Konta zostaną nieodwołalnie usunięte. Irbis Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zatrzymania Danych Osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Konta na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, udostępnienia tych Danych Osobowych właściwym organom oraz w innych prawnie uregulowanych przypadkach.
  14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  15. Klient zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.irbis.style, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Irbis Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Złożyłeś zamówienie nr (…)", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską InPost, Pocztą Polską oraz Paczką w Ruchu. Koszty dostawy są zależne od wagi zamówionych towarów oraz wybranej metody dostawy. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia. Można się z nimi zapoznać również na stronie sklepu w sekcji regulaminy, zakładka wysyłka.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  4. Zamówienia na kwotę powyżej 50 zł (bez kosztów wysyłki) opłacone przedpłatą, objęte są darmową dostawą dla nastepujących sposobów dostawy: InPost Paczkomaty, Orlen Paczka.
  5. Zamówienia na kwotę powyżej 299 zł (bez kosztów wysyłki), objęte są darmową dostawą dla wszystkich sposobów dostawy.
  6. Nieodebranie zamówienia płatnego przy odbiorze, skutkuje jego anulowaniem oraz blokadą możliwości zamawiania z płatnością przy odbiorze. Wszelkie przypadki rozpatrujemy indywidualnie po uprzednim kontakcie ze strony Klienta.
  7. Zamówienia z odbiorem osobistym, płatne przy odbiorze, będą oczekiwały na odbiór w wybranym punkcie przez 5 dni roboczych od umówionej daty odbioru. Nieodebranie i nieopłacenie zamówienia we wskazanych terminach skutkuje jego anulowaniem.
  8. Okres ważności złożonego zamówienia z dostawą wynosi 5 dni roboczych. Jeśli przez ponad 5 dni roboczych nie zapłacisz za nie lub nie będziemy mogli się z tobą skontaktować, żeby zrealizować zamówienie – anulujemy zamówienie.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:
   1. e-przelewem w systemie IdoPay,
   2. BLIK w systemie IdoPay,
   3. płatnością ratalną "mBank mRaty", "Raty Alior Bank" w systemie Przelewy24,
   4. kartą kredytową w systemie Przelewy24,
   5. przelewem na numer konta bankowego: PL 22160014621805918930000001,
   6. odroczoną płatnością PayPo.pl w systemie PayPo.pl
  3. Odbierając zamówiony towar w sklepie Irbis Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, możecie Państwo zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia otrzymania zamówionych produktów, a w wypadku wysyłki partiami lub w częściach, od momentu otrzymania ostatniej części.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Irbis Sp. z o.o. ul. Klecińska 123, 54-413 Wrcoław, tel +48 601 901 444, zwroty@irbis.style ] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. Zwracany towar należy przesłać na podany adres do zwrotów [Irbis. Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław) w terminie do 14 dni od poinformowania Irbis Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy. Darmowego zwrotu mogą Państwo dokonać korzystając z przesyłki zwrotnej InPost Paczkomaty Szybkie Zwroty dostępnej w naszym kreatorze zwrotów. W przeciwnym razie będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy tj. Irbis. Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław.
  5. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Irbis Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Irbis Sp. z o.o. z tytułu rękojmi, na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, jest wyłączona.
  2. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Klient jest zobowiązany odesłać reklamowany towar na adres Irbis Sp. z o.o. ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu.
  3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@irbis.style. Reklamowany towar należy przesłać na adres siedziby firmy wraz z wypełnionym formularzem reklamacji, dostępnym pod adresem: formularz reklamacji lub przesłać skan wypełnionego formularza na adres e-mailowy sklepu: sklep@irbis.style. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  4. Irbis Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
  5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Irbis Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Irbis Sp. z o.o. albo gdy Irbis Sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 10. Newsletter
  1. Użytkownik jest uprawniony do zapisania się do serwisu rozsyłającego wiadomości działającego w ramach Sklepu internetowego (newsletter) poprzez udostępnienie adresu e-mail Użytkownika w miejscu wskazanym na stronie internetowej www.irbis.style, wyrażenie dobrowolnej zgody na powyższe oraz potwierdzenie go kliknięciem na opcję: „wyślij”. Wraz z wybraniem opcji „wyślij”, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Irbis Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących działalności Irbis Sp. z o.o..
  2. Wypisanie się z listy newslettera możliwe jest poprzez wybranie opcji „wypisz” dostępnej na stronie internetowej Sklepu internetowego lub poprzez kontakt z Irbis Sp. z o.o. na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@irbis.style lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 12. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Irbis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi i/lub prawnymi), z zastrzeżeniem punktu punktu 12, podpunkt 4. poniżej.
  4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Irbis Sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od przesłania Regulaminu Użytkownikowi chyba, że użytkownik w tym terminie prześle oświadczenie o braku akceptacji nowej treści Regulaminu (informacja może zostać przesłana zwrotnie w formie wiadomości e-mail). W sytuacji braku akceptacji postanowień nowej treści Regulaminu, umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Irbis Spółką z o.o. ulega rozwiązaniu a Irbis Sp. z o.o. ma prawo do usunięcia konta Użytkownika ze Sklepu Internetowego.
  5. Prawem właściwym dla Umów oraz Umów Sprzedaży zawieranych w ramach Regulaminu jest prawo polskie.
  6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Irbis Sp. z o.o. i Użytkowników.
pixelpixelpixel